Reserverings- en annuleringsvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden

Een reservering is slechts definitief na het ontvangen van het ondertekende inschrijvingsformulier en betaling van het voorschot binnen de 14 dagen na factuurdatum ingeval van een conventionele boeking.

Ingeval van een internetboeking is een reservering pas definitief na ontvangst van bevestiging van reservatie door de campingreceptie (dit kan pas gebeuren nadat de hoofdgast alle verplichte velden via het boekingsproces heeft ingevuld en alle gevraagde persoonsgegevens correct werden vervolledigd) én slechts wanneer de betaling van het voorschot binnen de 14 dagen na factuurdatum is gebeurd.

De schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dient direct na ontvangst op juistheid gecontroleerd. Bij vroegtijdige annulering van een aangevraagde (zelfs niet-definitieve) reservering zullen er administratieve kosten worden aangerekend.

Het voorschot bedraagt 50 % van het factuurbedrag. Eventuele bankkosten vallen steeds ten laste van de klant. Uiterlijk 42 dagen voor aanvangsdatum dient het saldo van de factuur inclusief waarborg te zijn betaald. Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang dient het gehele factuurbedrag inclusief waarborg meteen te worden betaald.

Bij laattijdige betaling behoudt het kampeerverblijfpark Tulderheyde zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Is een reservering gemaakt meer dan 1 maand voorafgaande aan de aankomstdatum dient het factuurbedrag binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien een reservering korter dan 1 maand voor de aankomstdatum wordt geboekt, dient het factuurbedrag direct te worden voldaan. Bij niet voldoen binnen de gestelde betalingstermijn wordt de boeking geannuleerd. Het reeds betaalde voorschot wordt gebruikt ter compensatie van de geleden schade. Het kampeerverblijfpark Tulderheyde kan bij laattijdige betalingen verwijlintresten aanrekenen na het verstrijken van de betalingstermijn. Ingeval van openstaande vorderingen kan de kampeerder de toegang tot het kampeerverblijfpark worden ontzegd.

Annuleringsvoorwaarden

  1. Bij annulering tussen de datum van de reserveringsbevestiging en 6 weken voor aankomst wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht.
  2. Bij annulering tussen 6 weken voor de aankomst en 1 week voor aankomst wordt 90% van de volledige huursom in rekening gebracht.
  3. Bij annulering tussen 1 week voor aankomst en de dag van de aankomst zelf wordt de volledige huursom in rekening gebracht.
  4. Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.
  5. U dient schriftelijk te annuleren.

Annuleringsfonds

Aansluiting bij het annuleringsfonds wordt geadviseerd. Door het aansluiten bij het annuleringsfonds kan men zich vrijwaren voor de kosten van annulering van de verhuuraccommodatie/kampeerplaats, als een van de reisgenoten:

  1. plotseling ziek wordt of gewond raakt ten gevolge van een ongeval;
  2. te maken krijgt met een sterfgeval in de directe familie, d.w.z. overlijden van echtgenote, echtgenoot, ouders, schoonouders, kinderen, broers of zusters.

Bovendien stelt dit fonds u schadeloos voor de annuleringskosten indien het gezinshoofd onvrijwillig werkloos wordt. Afsluiting van het annuleringsfonds is slechts mogelijk direct bij boeking. Het annuleringsfonds geeft dekking vanaf de dag van reserveren tot de door u ingevulde vertrekdatum op de reserveringsaanvraag. Bij tussentijds vertrek, om één van de hierboven genoemde redenen, vindt terugbetaling plaats naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen. U dient in dit geval de ontruiming van de huurinstallatie/kampeerplaats bij de receptie op de camping te melden. Ge- en verbruikte extra\’s worden in geval van voortijdig afbreken van de vakantie niet vergoed. Om voor uitkering uit het annuleringsfonds in aanmerking te komen dienen een annuleringsverklaring en bewijsstukken overlegd te worden.

Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de premie van het annuleringsfonds en de reserveringskosten. De premie bedraagt 5,5% van het totaalbedrag en EUR 5,-- administratiekosten. Deze worden als extra service standaard vermeld, maar komen automatisch te vervallen wanneer u het bedrag van het annuleringsfonds niet op de vervaldatum heeft voldaan.